Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn, phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam.

16/05/2014 - Thứ Sáu - 15:51 Lượt xem: 1108

Các vấn đề được phân tích bao gồm: - Các đặc trưng chất thải rắn; - Phát sinh chất thải rắn; - Hiện trạng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng chất thải rắn; - Đánh giá thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý; - Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả.

Chi tiết Báo cáo môi trường quốc gia 2011, download tại đây
 
Nguồn: sxsh.vn